Photos of Lunenburg, Nova Scotia

On the Lunenburg waterfront, looking out to sea.
slideshow image